تست دریل جدید باطری دار

در محوطه کارخانه، تست خطوط جدید ابزار دریل جدید باطری دار انجام گردید.
استفاده باطری بسیار میزان سروصدا را بهنگام استفاده از دستگاه دریل ریلی کاهش می دهد. بازگشت سریع هزینه دستگاه بعلت استقلال کامل آن، صرفه جویی در سوخت و سرویس دهی فنی حاصل شده است، هم چنین درنتیجه عدم وجود موتور درون سوز بسیار دوست دار محیط زیست می باشد.
در طی فرایند تست ها، سطح حدودا پایینی از لرزش دستگاه با موفقیت حاصل گردید.

15.07.2022