نوین سازی ساختار جک های ریلی

کارخانه ما تنها تولیدکننده جک های ریلی DR در روسیه  می باشد.

در سایه راه اندازی دستگاه فرز ریلی جدید Kesel R2500M، توانسته ایم به افزایش مشخصه های بهره برداری جک های ریلی دست بیابیم، که در سایه آن  کیفیت پردازش یا ماشین کاری سطح دندانه ها و استاتیک ریل نیز دندانه ای بهبود یافته است.

بعلت امکان نصب همزمان چندین سری ریل، میزان بهره وری به طور قابل توجه ای افزایش یافته است.

27.07.2022