جکهایجانبی(کمکی) هیدرولیک

جکهایجانبیهیدرولیکسری DPG باپمپداخلیودستهحمل،بمنظوربلندکردنعمودیوپایینآوردنیکریلیاریلبهمراهریلبند (تراورس) طراحیشدهاند. جکهایریلیدارایپمپهیدرولیکدرعملیاتکوبیدنوتسطیحبهنگامتعمیرونگهداریخطبکارمیرود.
کیفیتبالا،سهولتدراستفاده،بهرهوریودقتبالادربالابری،حداقلنیرووحداکثرایمنیبرایاپراتورهایراه‌آهن،همچنینمقرون‌به‌صرفه،جک‌هایهیدرولیکجانبیمارابهشناختهترینجک‌هادرجهانتبدیلکردهاست.
40 سالاستکهدرحالعرضهجکهایهیدرولیکجانبیقدرتمندومطمینخودهستیموتجربهزیادیدربالابریخطوطراهآهنداریم

اطلاعات فنی

  DPG-10 DPG-10/200 DPG-12 DPG-18 DPG-20/175
ظرفیتبالابری،تن 10 10 12 18 20
ارتفاعبالابری،میلیمتر 100 200 200 150 175
ارتفاعحفر،میلیمتر 45
ابعاد ( طول* غرض* ارتفاع) 380x190x245 380x190x345 340x170x670 380x190x288 400x170x687
وزن،کیلوگرم ~21 ~26 ~26 ~27 ~30

اطلاعات فنی تنها جهت اطلاع قید شده اند.

DPG-18 ، DPG-20/175 جک‌هایهیدرولیکباتوانبالاهستندکهبرایسوزن‌وعملیاتعرضیطراحیشدهاند

مزایا

ساختارسبک،کمجاوبادوام —

دواماستثناییودسترسیآسان —

شیرمخصوصبرایمحدودکردناضافهبار —

اهرمدستیباقابلیتجداسازی —

بازگشتسریعوایمنعملکردپسازتخلیهفشار —

مقاومدربرابرهوا،استفادهبیرونیوداخلی —

بهتریننسبتتناسبوکیفیتدربازار —

برایخریدجکهایهیدرولیکجانبی DPG بابخشفروشماتماسبگیرید:
+ 7 (988) 652-53-78 (واتساپ،تلگرام) یابهماایمیلبزنید: info@zheldormash.com