ماشینگیره MMD

تعبیهآزادراههادرسراسرجهان،مهندسانماراوادارکردتاماشینگیرهکمجاوقدرتمند MMD رابرایسرویسگیرهریلFC / FE / FCx طراحیکنند. ایندستگاهپیچیدهونهچندانبزرگکمکیخطراهآهن،برایگیرهاتصالاتمعمولیوتخصصیدرقسمتهاییکهمستلزمتوانعبوریبالامیباشد،مناسباست.

دستگاهگیرهبستریلیMMD،راهحلیکارآمدومطمینجهتنصبودمونتاژاجزایکلیپستحتزاویه 90 درجهبهسمتریلمیباشد.دستگاهMMDچندمنظورهبودهومی‌تواندبراینصبوبرداشتنتمامیانواعگیره‌هایFC/FCA/FE/FCxقابلبکارگیریدرتمامیاندازهاستانداردریل 1435 یا 1520 میلی‌مترینصبشدهبررویتراورس‌هایبتنیدوبلوکیاتکبلوکمورداستفادهقرارمیگیرد.

مزایا

دسترسیآسان،نصبوبیرونکشیدنسریعگیرههایاتصالتا 20 ریلبند ( تراورس) دریکدقیقه. —

سوییچینگسریعوآسانمونتاژودمونتاژبدونتعویضابزارالات —

بوژیویژهچرخدارکهامکانکاررویهردومسیر (خط) بدونخارجکردنآنرافراهممیآورد. —

سیستمهیدرولیکبابهرهوریبالا —

دیدعالینسبتبهمنطقهکاری —

قابارگونومیکومستحکمباقرارگیریصحیحمرکزثقلصحیح —

تکاپراتورهوتغذیهدستی —

بهترینتناسبکیفیت/قیمتدربازارجهانیراهآهن —

اطلاعاتفنی

مقادیر

عنوان پارامتر

موتور چهارزمانه بنزینی با خنک کننده هوا

ماشین گیره

4.8 کیلووات، در صورت 3800 دور در دقیقه

توان

1040*750*1580 میلیمتر

ابعاد ( طول*عرض*ارتفاع)

~ 35 کیلوگرم

وزن مکانیزم حرکتی طولی

~ 143 کیلوگرم

وزن کل ماشین

اطلاعاتفنیتنهاجهتاطلاعقیدشدهاند


suitable for Pandrol FC Clip

جهت خرید ماشین گیره MMDبا بخش فروش ما تماس بگیرید:
+ 7 (988) 652-53-78 (WhatsApp, Telegram)

طریق ایمیل با info@zheldormash.com با ما ارتباط برقرار کنید.