بالابرریلچندکاره RP

  • Описание
  • Характеристики
  • Схема

اهرمبالابرریلچندمنظوره RP بمنظوربلندکردنوتثبیتریلبرایتعویضبستبینریلوتراورساستفادهمیشود. باتوجهبهنشانگرقابلمشاهده،بالابردستیریلرامیتوانبهراحتیبررویریلنصبوتنظیمکرد. دستگاهبالابرریل RP بهصورتتخصصیبرایبلندکردنوتثبیتریلهابااستفادهازاهرمدستیدرهنگامتعویضبستریلوصفحاتآجدارطراحیشدهاست.

مزایا

سبکوزن،ایمن،کاربریآسان —

سیستمقفلیکپارچه —

مناسببرایانواعریلوبست —

پشتیبانیفوقالعادهریلبندضمنکار —

عنوانپارامتر مقادیر
توانبالابری 0.75 تن
ابعاد ( طول*عرض*ارتفاع) 1200*380*75
وزندستگاه ~ 14کیلوگرم

برایخریددستگاهبالابرریلی RP بابخشفروشماتماسبگیرید:

+ 7 (988) 652-53-78 (واتساپ،تلگرام) یاازطریقایمیلinfo@zheldormash.comباماتماسبرقرارنمایید.